Home > 회사소개 > 국내외 사업장

데이터 처리 중 ...

문의처

데이터 처리 중 ...

한국
서울, 한국
website : http://www.hqc.co.kr
주소 : Hanwha Bizmetro, 851 Guro-3 dong, Guro-gu, Seoul 152-733 Korea
E-mail:lina@hqc.co.kr
서울, 한국
중국
상하이 Shanghai
매니큐어 (상해) 유한회사
HP : http://www.hqc.co.kr/
E-mail:sh@chinahaiqiangchem.com
주소 : 상해시 보산구장일로 188 호 복단소프트웨어원 10 층
TEL : + 86-21-5774-3852 (대표)
FAX : + 86-21-5774-3852
상하이 Shanghai
절강성 Zhejiang
절강해강화공유한회사
HP : http://www.zjhaiqiangchem.com/
E-mail:info@chinahaiqangchem.com
주소 : B05, 2 6th Floors, Dongfangmao Commercial Center, Xiacheng District, Hangzhou City, Zhejiang Province,China
TEL : + 86-571-8696-0370 (대표)
FAX : + 86-571-8694-0780
절강성  Zhejiang